Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Nabídka pro občany naší obce. Dementia působí v celém Středočeském kraji již třetím rokem a v kraji máme mnoho projektů na podporu pečujících. Naší hlavní činností je pomoc a poradenství pečujícím (zejména těm, kteří pečují o své blízké s demencí) a seniorům. V Kutné Hoře pořádáme pravidelné svépomocné skupiny pro pečující a přednášky týkající se péče o blízké. Dále nabízíme poradenství v různých formách. Po domluvě se Středočeským krajem jsme službu nedávno registrovali jako sociální službu odborného sociálního poradenství. Zřizujeme prostory pro ambulantní poradenství a nabídku terénního poradenství. Máme k dispozici multidisciplinární tým, jehož součástí je kromě sociálních pracovníků také neurolog, psycholog, právník, výživový specialista, zdravotní sestra a duchovní. Všechny naše služby jsou ZDARMA.

S vedením města Čáslav spolupracujeme. Rozhodli jsme se ovšem oslovit obce s rozšířenou působností, a nabídnout poradenství pro občany, kteří pečují o své blízké. Starostové menších obcí často znají své občany a vědí, kam přímo pomoc přímo směřovat. Naší doménou jsou poruchy paměti a demence, ale poradenství můžeme poskytnout i všem seniorům a pečujícím, kteří řeší běžné praktické věci s péči spojené. Pomoc bychom rádi nabídli všude, kde je třeba. Bohužel se často dostaneme k lidem, kde nastal stav vyčerpání či syndrom vyhoření.

 

O co bychom Vás chtěli požádat, je pomoc s informovaností občanů Vaší obce, tedy:

-        pokud máte obecní zpravodaj - otisknout letáček nebo vložit (můžeme dodat)

-        pokud zpravodaj nemáte, zda bychom mohli s vaším dovolením distribuovat občanům letáček ve Vaší obci nějakým jiným způsobem do schránek;

-        zda bychom Vám mohli plakátek poslat, s tím, že byste jej vyvěsili na obecním úřadě nebo vývěsní tabuli, v obchodě, v mobilním rozhlase nebo na  fb obce;

-        pokud víte o někom z Vaší obce, kdo pečuje, předejte mu kontakt, prosím.
 

Těším se na budoucí spolupráci a na poskytnutou podporu Vašim občanům.

Děkuji za Váš čas,

s přáním hezkých dnů,

Petra Kabrielová  | Koordinátor

Email: caslav@dementia.cz    

Mobil: +420 605 484 824
 

 
 

Pokud by Vás naše aktivity více zajímaly, je možné se podívat na naše webové stránky www.dementia.czwww.kavarnavcera.cz či na facebook Dementia.

podrobnější informace

 

« Zpět na Strom životních situací

Důchodové pojištění osoby samostatně výdělečně činné

3. Pojmenování (název) životní situace

Důchodové pojištění osoby samostatně výdělečně činné

4. Základní informace k životní situaci

Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně činnou (dále též "OSVČ") osoba, která ukončila povinnou školní docházku, dosáhla věku alespoň 15 let a vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, přičemž lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Od 1.1.2004 se samostatná výdělečná činnost rozděluje na hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

OSVČ je účastna důchodového pojištění:

  • v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost,

  • v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a daňový základ, event. příjem po odpočtu vynaložených výdajů z této činnosti dosáhl tzv. rozhodné částky; pro rok 2017 činila výše rozhodné částky 67 756 Kč při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok (pro rok 2018 je to částka 71 950 Kč),

  • v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a přihlásila se k účasti na důchodovém pojištění.

OSVČ podává Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 (dále též "přehled"):

  • do 2.5.2018, pokud daňové přiznání OSVČ nezpracovává daňový poradce,

  • do 1.8.2018, pokud daňové přiznání OSVČ zpracovává daňový poradce a tuto skutečnost OSVČ doložila okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno (dále též "OSSZ/ PSSZ/ MSSZ") nejpozději do 30.4.2018,

  • do 1 měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání,

  • do 31.7.2018, jestliže OSVČ není povinna podávat daňové přiznání.

Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění za rok 2017 je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % základu daně dle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a § 23 téhož zákona. Vyměřovací základ se zaokrouhluje vždy na celé koruny směrem nahoru.

Pojistné na důchodové pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu. Částka pojistného se rovněž zaokrouhluje směrem nahoru.

Minimálně činí vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost částku stanovenou jako součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného v roce 2017 pro výkon hlavní činnosti, tj. 7 058 Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Minimálně činí vyměřovací základ OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost částku stanovenou jako součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného v roce 2017 pro vedlejší činnost, tj. 2 824 Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Povinnost platit pojistné má vždy OSVČ vykonávající hlavní činnost, OSVČ vykonávající vedlejší činnost jen v případě, že její daňový základ v roce 2017 dosáhl rozhodné částky (67 756 Kč pro 12 kalendářních měsíců), nebo se k tomuto pojištění přihlásí; za každý měsíc, ve kterém nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost, se odečte částka 5 647 Kč.

Přehled lze podat jako klasický tiskopis na adresu příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, elektronicky (e-Podání) nejlépe prostřednictvím ePortálu ČSSZ, kde je k dispozici interaktivní formulář, který poskytuje službu bezprostředního odeslání datové zprávy v požadovaném formátu (xml) do datové schránky e-Podání ČSSZ (ID 5ffu6xk), nebo přes veřejné rozhraní VREP-APEP. V jakémkoliv formátu je možné podat přehled do datové schránky příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Pokud OSVČ v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 uvede skutečnosti o výkonu vedlejší činnosti, je povinna tyto skutečnosti doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž podala přehled, pokud skutečnosti nedoložila již dříve.

Doložení se nevyžaduje v případech, kdy potřebné údaje má OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nebo Česká správa sociálního zabezpečení ve své evidenci, nebo má možnost si je obstarat v elektronické podobě.

Nebude-li v uvedené lhůtě doložena skutečnost, která je povinně dokládaným důvodem pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, bude tato činnost považována za hlavní činnost a k pozdějšímu doložení nebude pro účely důchodového pojištění přihlédnuto.

Důvody vedlejší činnosti, které není OSVČ povinna dokládat, jsou uvedeny v pokynech k vyplnění přehledu za rok 2017 nebo na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

OSVČ vykonávající hlavní činnost je povinna platit zálohy na pojistné vždy (i když je OSVČ ve ztrátě). OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší, platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění v případě, že se přihlásila k účasti na pojištění v daném kalendářním roce, nebo pokud její daňový základ v roce 2017 dosáhl výše 67 756 Kč při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2017. V takovém případě vzniká povinnost platit zálohy na pojistné od kalendářního měsíce, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017.

Měsíční vyměřovací základ záloh na pojistné na důchodové pojištění v roce 2018 odpovídá 50 % z částky rovnající se průměru, který z daňového základu připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla vykonávána činnost v roce 2017.

Pokud OSVČ vykonává samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, bude do podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění minimálně 2 061 Kč měsíčně, po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 činí minimální výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění 2 179 Kč.

Pokud OSVČ vykonává samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší a byla v roce 2016 účastna důchodového pojištění, bude do podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění minimálně 825 Kč měsíčně, po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017, bude-li mít OSVČ povinnost platit zálohy na pojistné i v tomto roce, činí minimální výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění 876 Kč.

V roce 2018 činí maximální měsíční vyměřovací základ částku 119 916 Kč.

Maximální platba zálohy na pojistné činí pro OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší činnost částku 35 016 Kč.

Zálohy jsou splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, přičemž za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

OSVČ může po oznámení příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ platit zálohy na delší než měsíční období, ale vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. Oznámení o platbě takových záloh do budoucna musí obsahovat výši jednotlivých záloh a za jaké měsíce se platí.

Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.

Více informací naleznete v životní situaci "Nemocenské pojištění - OSVČ" nebo na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat osoba samostatně výdělečně činná nebo osoba pověřená plnou mocí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Hlavní podmínkou je výkon samostatné výdělečné činnosti.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Oznámení o zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti podejte na předepsaných tiskopisech.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Důchodové pojištění OSVČ provádí okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení nebo územní pracoviště Městské správy sociálního zabezpečení Brno, příslušné podle místa vašeho trvalého pobytu.

Kontakty na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz (pas) a kopii oprávnění k výkonu samostatné výdělečné činnosti, které není součástí veřejně dostupných rejstříků.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Veškeré formuláře jsou uveřejněny na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Základní formuláře - Oznámení o zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti, Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění a Přehled o příjmech a výdajích.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti je třeba oznámit do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k této skutečnosti došlo. Pro ukončení samostatné výdělečné činnosti není stanoven předepsaný formulář (je však nutné, aby měl písemnou formu); povinné i nepovinné formuláře naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Skončení důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, pokud OSVČ důvod pro výkon vedlejší činnosti uplatnila, je OSVČ povinna oznámit nejpozději na přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok, ve kterém důvod skončil.

Lhůty pro podání přehledu jsou uvedeny výše.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

20.03.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.