Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Nabídka pro občany naší obce. Dementia působí v celém Středočeském kraji již třetím rokem a v kraji máme mnoho projektů na podporu pečujících. Naší hlavní činností je pomoc a poradenství pečujícím (zejména těm, kteří pečují o své blízké s demencí) a seniorům. V Kutné Hoře pořádáme pravidelné svépomocné skupiny pro pečující a přednášky týkající se péče o blízké. Dále nabízíme poradenství v různých formách. Po domluvě se Středočeským krajem jsme službu nedávno registrovali jako sociální službu odborného sociálního poradenství. Zřizujeme prostory pro ambulantní poradenství a nabídku terénního poradenství. Máme k dispozici multidisciplinární tým, jehož součástí je kromě sociálních pracovníků také neurolog, psycholog, právník, výživový specialista, zdravotní sestra a duchovní. Všechny naše služby jsou ZDARMA.

S vedením města Čáslav spolupracujeme. Rozhodli jsme se ovšem oslovit obce s rozšířenou působností, a nabídnout poradenství pro občany, kteří pečují o své blízké. Starostové menších obcí často znají své občany a vědí, kam přímo pomoc přímo směřovat. Naší doménou jsou poruchy paměti a demence, ale poradenství můžeme poskytnout i všem seniorům a pečujícím, kteří řeší běžné praktické věci s péči spojené. Pomoc bychom rádi nabídli všude, kde je třeba. Bohužel se často dostaneme k lidem, kde nastal stav vyčerpání či syndrom vyhoření.

 

O co bychom Vás chtěli požádat, je pomoc s informovaností občanů Vaší obce, tedy:

-        pokud máte obecní zpravodaj - otisknout letáček nebo vložit (můžeme dodat)

-        pokud zpravodaj nemáte, zda bychom mohli s vaším dovolením distribuovat občanům letáček ve Vaší obci nějakým jiným způsobem do schránek;

-        zda bychom Vám mohli plakátek poslat, s tím, že byste jej vyvěsili na obecním úřadě nebo vývěsní tabuli, v obchodě, v mobilním rozhlase nebo na  fb obce;

-        pokud víte o někom z Vaší obce, kdo pečuje, předejte mu kontakt, prosím.
 

Těším se na budoucí spolupráci a na poskytnutou podporu Vašim občanům.

Děkuji za Váš čas,

s přáním hezkých dnů,

Petra Kabrielová  | Koordinátor

Email: caslav@dementia.cz    

Mobil: +420 605 484 824
 

 
 

Pokud by Vás naše aktivity více zajímaly, je možné se podívat na naše webové stránky www.dementia.czwww.kavarnavcera.cz či na facebook Dementia.

podrobnější informace

 

« Zpět na Strom životních situací

Zbrojní průkaz

3. Pojmenování (název) životní situace

Zbrojní průkaz

4. Základní informace k životní situaci

Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu.
Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin:
 • A - ke sběratelským účelům
 • B - ke sportovním účelům
 • C - k loveckým účelům
 • D - k výkonu zaměstnání nebo povolání
 • E - k ochraně zdraví, života nebo majetku
 • F - k provádění pyrotechnického průzkumu
Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zbrojní průkaz vydá příslušný útvar policie na základě žádosti fyzické osobě, která:
 • má místo pobytu na území České republiky (postačuje též přechodný pobyt),
 • je způsobilá k právním úkonům,
V řízení o vydání zbrojního průkazu, resp. o vydání nového zbrojního průkazu je účastníkem správního řízení jen fyzická osoba - žadatel o vydání tohoto dokladu; žadatel může být v řízení zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).
Řízení o vydání zbrojního průkazu bude přerušeno, pokud proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Se zbraněmi podléhajícími registraci a střelivem do nich smí ve většině případů nakládat pouze držitel příslušné skupiny zbrojního průkazu.
Pro řadu povolání, popř. podnikatelské činnosti, v jejichž rámci dochází k zacházení se střelnými zbraněmi, je nezbytností zbrojní průkaz skupiny D.
Pyrotechnický průzkum smí vykonávat pouze držitel zbrojního průkazu skupiny F, a to coby zaměstnanec držitele zbrojní licence skupiny K.
Dědění
V případě, že fyzická osoba nabyla do vlastnictví zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do 2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, popř. o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o vydání zbrojního průkazu nebo o rozšíření skupin zbrojního průkazu (spolu s přílohami) na předepsaném tiskopisu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte k příslušnému útvaru policie, kterým je krajské ředitelství policie - odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, podle místa pobytu fyzické osoby, tzn. podle adresy trvalého pobytu občana České republiky anebo adresy trvalého nebo přechodného pobytu cizince.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání zbrojního průkazu musíte předložit vyplněnou žádost o vydání zbrojního průkazu na předepsaném tiskopisu.
K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit:
 • posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, který nesmí být starší 1 roku,
 • fotografii o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele,
K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit:
 • doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku,
 • posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • fotografii o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele.
Pro vydání nového zbrojního průkazu (tzv. prodloužení platnosti) musíte předložit vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu (stejný tiskopis žádosti jako pro vydání zbrojního průkazu).
Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie ne dříve než 6 měsíců ale nejméně 2 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.
K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit:
 • posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • fotografii o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopisy "Žádost o vydání zbrojního průkazu" a "Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu" si můžete vyzvednout na jakémkoliv krajském ředitelství policie nebo je získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
V současné době není nutné u vzorů tiskopisů uveřejněných na internetových stránkách Ministerstva vnitra (při jejich vytištění) dodržet stanovené barevné provedení - příslušné útvary policie akceptují též podání učiněná na těchto formulářích vytištěných černobíle, resp. ve stupních šedi, a to za předpokladu, že text formulářů a vyplněné údaje jsou plně čitelné; u dvoustranných formulářů se vyžaduje oboustranný tisk.
Formuláře uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva vnitra je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, vytisknout a připojit podpis (popř. razítko), nebo vyplnit ručně až po vytištění.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění činí 700 Kč.
Správní úřad může snížit poplatek při vydání zbrojního průkazu v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby na 50 Kč.
Poznámky:
 • Za vydání duplikátu zbrojního průkazu se vybírá poplatek 100 Kč.
 • Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek 700 Kč za každou skupinu rozsahu oprávnění.
 • Za vydání nového zbrojního průkazu může správní úřad snížit poplatek na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.
Správní poplatek za vydání zbrojního průkazu je vyměřen a vybírán v české měně a lze jej platit kolkovými známkami; je splatný při přijetí podání.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na řízení o vydání zbrojního průkazu se vztahuje správní řád.
Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 správního řádu.
Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let, nebo i kratší - na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele o jeho vydání; jeho doba platnosti se neprodlužuje, po jejím uplynutí je (na základě žádosti doložené potřebnými doklady) vydáván zbrojní průkaz nový.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Držitel zbrojního průkazu je povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu (jakož i průkazu zbraně) za nový, pokud došlo ke změně jeho jména nebo příjmení, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad(y) původní.
Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F je povinen se podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře do 1 měsíce po uplynutí 5 let od vydání zbrojního průkazu a do 2 měsíců po uplynutí 5 let od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronicky vyplněné formuláře (uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva vnitra) je možné zaslat příslušnému orgánu též elektronicky, a to:
 • podepsané uznávaným elektronickým podpisem e-mailem na adresu elektronické podatelny,
 • prostřednictvím datové schránky (uznávaný elektronický podpis se v takovém případě nevyžaduje), nebo
V případě elektronických podání spojených se správním poplatkem se doporučuje kontaktovat příslušný správní orgán ohledně formy úhrady tohoto správního poplatku.

28. Popis byl naposledy aktualizován

13.10.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.