Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Nabídka pro občany naší obce. Dementia působí v celém Středočeském kraji již třetím rokem a v kraji máme mnoho projektů na podporu pečujících. Naší hlavní činností je pomoc a poradenství pečujícím (zejména těm, kteří pečují o své blízké s demencí) a seniorům. V Kutné Hoře pořádáme pravidelné svépomocné skupiny pro pečující a přednášky týkající se péče o blízké. Dále nabízíme poradenství v různých formách. Po domluvě se Středočeským krajem jsme službu nedávno registrovali jako sociální službu odborného sociálního poradenství. Zřizujeme prostory pro ambulantní poradenství a nabídku terénního poradenství. Máme k dispozici multidisciplinární tým, jehož součástí je kromě sociálních pracovníků také neurolog, psycholog, právník, výživový specialista, zdravotní sestra a duchovní. Všechny naše služby jsou ZDARMA.

S vedením města Čáslav spolupracujeme. Rozhodli jsme se ovšem oslovit obce s rozšířenou působností, a nabídnout poradenství pro občany, kteří pečují o své blízké. Starostové menších obcí často znají své občany a vědí, kam přímo pomoc přímo směřovat. Naší doménou jsou poruchy paměti a demence, ale poradenství můžeme poskytnout i všem seniorům a pečujícím, kteří řeší běžné praktické věci s péči spojené. Pomoc bychom rádi nabídli všude, kde je třeba. Bohužel se často dostaneme k lidem, kde nastal stav vyčerpání či syndrom vyhoření.

 

O co bychom Vás chtěli požádat, je pomoc s informovaností občanů Vaší obce, tedy:

-        pokud máte obecní zpravodaj - otisknout letáček nebo vložit (můžeme dodat)

-        pokud zpravodaj nemáte, zda bychom mohli s vaším dovolením distribuovat občanům letáček ve Vaší obci nějakým jiným způsobem do schránek;

-        zda bychom Vám mohli plakátek poslat, s tím, že byste jej vyvěsili na obecním úřadě nebo vývěsní tabuli, v obchodě, v mobilním rozhlase nebo na  fb obce;

-        pokud víte o někom z Vaší obce, kdo pečuje, předejte mu kontakt, prosím.
 

Těším se na budoucí spolupráci a na poskytnutou podporu Vašim občanům.

Děkuji za Váš čas,

s přáním hezkých dnů,

Petra Kabrielová  | Koordinátor

Email: caslav@dementia.cz    

Mobil: +420 605 484 824
 

 
 

Pokud by Vás naše aktivity více zajímaly, je možné se podívat na naše webové stránky www.dementia.czwww.kavarnavcera.cz či na facebook Dementia.

podrobnější informace

 

« Zpět na Strom životních situací

Zbrojní průvodní list

3. Pojmenování (název) životní situace

Zbrojní průvodní list

4. Základní informace k životní situaci

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně a střeliva je povolením k trvalému vývozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky; k jeho vydání je nutný souhlas státu, do kterého má být zbraň, nebo střelivo do této zbraně, vyvezena (tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů) - viz § 44 zákona o zbraních.
Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně a střeliva je povolením k trvalému dovozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na území České republiky (tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů); je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky - viz § 45 zákona o zbraních.
Zbrojní průvodní list pro tranzit je povolením dočasně dovézt, držet nebo nosit na území České republiky nebo provézt územím České republiky zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně (tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů) - viz § 46 zákona o zbraních.
Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva je veřejná listina.
Nařízení vlády č. 151/2004 Sb. stanovuje, které zbraně nebo střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.
Pro cestování fyzických osob se zbraněmi a střelivem po území Evropské unie se použije evropský zbrojní pas.
.....
Odkazuje-li se v souvislosti s dovozem, vývozem či tranzitem zbraní nebo střeliva na postup podle zvláštních právních předpisů, jde především o případy:
Bližší informace v těchto případech lze získat od příslušného orgánu státní správy, kterým je Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání zbrojního průvodního listu může požádat:
 • fyzická osoba - držitel zbrojního průkazu,
 • právnická nebo fyzická osoba - držitel zbrojní licence,

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.
Orgán příslušný k vydání zbrojního průvodního listu přezkoumá podmínky, za nichž dojde k vývozu, dovozu nebo tranzitu zbraně nebo střeliva, zejména s ohledem na zabezpečení bezpečnosti.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o vydání zbrojního průvodního listu na předepsaném tiskopisu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně a střeliva vydává příslušný útvar policie.
Pro cizince, kteří nemají místo pobytu na území České republiky, je jím útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého zbraň kategorie A, B nebo C, nebo střelivo do této zbraně, bude zakoupena, nebo místa pobytu nebo sídla právnické osoby, která je dosavadním vlastníkem zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně.
Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně a střeliva vydává pro držitele zbrojního průkazu nebo zbrojní licence příslušný útvar policie nebo zastupitelský úřad České republiky v zahraničí.
Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně a střeliva vydává:
 • útvar policie na hraničním přechodu - fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím Českou republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích a fyzickým osobám - držitelům evropského zbrojního pasu, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně a střeliva musíte předložit:
 • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu,
 • souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
Pro vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně a střeliva musíte předložit vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu.
Pro vydání zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva musíte předložit:
 • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu,
 • úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je tranzit uskutečňován za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na střelecké soutěži; v ostatních případech jste povinni uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis "Žádost o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva" si můžete vyzvednout na jakémkoliv krajském ředitelství policie, dále na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí a na útvarech policie na hraničních přechodech s Českou republikou; tiskopis lze rovněž získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
V současné době není nutné u vzorů tiskopisů uveřejněných na internetových stránkách Ministerstva vnitra (při jejich vytištění) dodržet stanovené barevné provedení - příslušné útvary policie akceptují též podání učiněná na těchto formulářích vytištěných černobíle, resp. ve stupních šedi, a to za předpokladu, že text formulářů a vyplněné údaje jsou plně čitelné; u dvoustranných formulářů se vyžaduje oboustranný tisk.
Formuláře uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva vnitra je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, vytisknout a připojit podpis (popř. razítko), nebo vyplnit ručně až po vytištění.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva činí 800 Kč; v případě žádosti o zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz nebo pro tranzit zbraně nebo střeliva podané v zahraničí na zastupitelském úřadu činí správní poplatek (konzulární poplatek) 500 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky; od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.
Od poplatku jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý dovoz nebo pro tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
Správní poplatek za podání žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz nebo pro tranzit zbraně nebo střeliva se platí v české měně; je splatný při přijetí podání žádosti.
Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují, a to podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou.
České zastupitelské úřady vybírají poplatky v měně státu, v němž mají své sídlo, a to po provedeném přepočtu české měny na cizí měnu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na řízení o vydání zbrojního průvodního listu se vztahuje správní řád.
Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 správního řádu.
Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva se vydává na dobu, po kterou se zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo bude nacházet na území České republiky, nejdéle však na dobu 3 měsíců.
Každý, kdo nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je povinen nejpozději do 5 dnů po nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střelivu do této zbraně je trvale vyvézt mimo území České republiky.
Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je povinen oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně nejpozději do 10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, je povinen do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat kterémukoliv útvaru policie včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronicky vyplněné formuláře (uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva vnitra) je možné zaslat příslušnému orgánu též elektronicky, a to:
 • podepsané uznávaným elektronickým podpisem e-mailem na adresu elektronické podatelny,
 • prostřednictvím datové schránky (uznávaný elektronický podpis se v takovém případě nevyžaduje), nebo
V případě elektronických podání spojených se správním poplatkem se doporučuje kontaktovat příslušný správní orgán ohledně formy úhrady tohoto správního poplatku.

28. Popis byl naposledy aktualizován

13.10.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.